Thượng tá bậc 7
Thượng tá bậc 7
100/5000
 (100/5000)
45
Vui quá